SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I REKREACJI
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa tel. 22 45 72 300

 
WSHGiT
ul. Chodakowska 50
03-816 Warszawa
tel.: 022-473-88-31,
022-818-15-08, 022-818-69-54
e-mail: wshgit@wshgit.waw.pl
Studia magisterskie

Wstęp

 

WSHGiT przyjęła europejski dwupoziomowy system kształcenia, który obejmuje trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie studia magisterskie. Daje to szansę zdobycia wyższego wykształcenia z tytułem magistra turystyki i rekreacji zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, a jednocześnie umożliwia poprzestanie na dyplomie zawodowym licencjata. Stwarza to również szanse łatwiejszego powrotu na studia, niż ponowne podjęcie przerwanych studiów przy tradycyjnym toku nauczania. Warto podkreślić, że do WSHGiT, w celu zdobycia dyplomu magistra turystyki i rekreacji trafiają absolwenci innych, kierunkowych uczelni.

 

Studia magisterskie – oferta edukacyjna

 

Studia Magisterskie – studia drugiego stopnia – 2 letnie

Kierunek: „Turystyka i rekreacja”

 

Przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich.

 

 

Odbywają się w systemach:

 

stacjonarnym (również w niektóre soboty)

niestacjonarnym - w soboty

 

Program studiów II stopnia - magisterskich, realizowany jest według standardów określonych w rozporządzeniu MNiSW. Obejmuje on przedmioty kształcenia podstawowego (np. ekonomika, rachunkowość), kierunkowego (np. marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, teoria i metodyka rekreacji), przedmioty do wyboru i wykłady monograficzne. Program studiów II stopnia przewiduje również kontynuację nauki języka obcego przez trzy semestry. Studia trwają cztery semestry. Na pierwszym roku prowadzone są wykłady i ćwiczenia zgodnie z planem studiów, na drugim semestrze studenci wybierają tematy prac magisterskich; służą temu seminaria dyplomowe.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i ćwiczeń wynikających z planów studiów na Uczelni oraz napisanie i obrona pracy magosterskiej.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra turystyki rekreacji.

 

 Ostatnia aktualizacja: 29-09-2009